OGÓLNE INSTRUKCJE MONTAŻU ARMATURY

Czyszczenie rur

Przed próbami i montażem zaworów przemyć obficie rury (wodą, powietrzem, jeżeli to konieczne parą).

Ważne jest, aby usunąć wszystkie cząsteczki i różne elementy, które mogły pozostać w rurociągu, w szczególności pozostałości spawów, które mogłyby w sposób nieodwracalny zniszczyć gniazda zaworów.

Wycentrować rury

Sprawdzić wycentrowanie rur.

Nie pozwolić, aby zawór służył jako podciąg rur: ryzyko wycieków, nieprawidłowa praca, a nawet uszkodzenie korpusu.

Wyczyścić gniazdo uszczelki

Przed montażem zaworu wyczyścić gniazdo uszczelki z osadów i odpadów, przesądzających o szczelności.

Uderzenie wody

Uderzenie wody może spowodować gwałtowny wzrost ciśnienia. Szkody wywołane tym zjawiskiem mogą być ogromne: Dyski przepustnic mogą pęknąć, trzpienie – odkształcić się lub ulec uszkodzeniu inne urządzenia.

Przyczyny tego zjawiska są różne, lecz zwykle powstaje ono w chwili uruchomienia pompy, w chwili gwałtownego zamknięcia zaworu.

Uwaga: uruchamiając instalację, zastosować odpowiednie środki ostrożności, zwolnić szybkość pracy napędów.

Transportować zawory ostrożnie

Zawiesić zasuwę za korpus.

Nie zawieszać za kółko ręczne lub siłownik.

Nie szarpać.

Przestrzegać kierunku montażu

Niektóre zawory są jednokierunkowe (zawory zwrotne, zasuwy nożowe itd.).

Sprawdzić, czy strzałka na obudowie jest zgodna z kierunkiem przepływu czynnika.

Przestrzegać instrukcji montażu.

Podpory zaworów

W niektórych przypadkach zawory o dużych gabarytach lub ciężkich siłownikach powinny być zainstalowane na oddzielnych podporach. Podpory służą do przeniesienia naprężeń i odciążenia rurociągu. Niezastosowanie podpór w takich przypadkach, może prowadzić do nieszczelności, nieprawidłowej pracy zaworu, odkształcenia trzpienia.

Przestrzegać zalecanych momentów

Stosowanie wyższych momentów dokręceniowych, przesądza o stanie armatury.

Zastosowanie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie gniazda zaworu i przedwczesne zużycie, szczególnie gniazd z okładziną gumową (zawory przeponowe).

Spawać zawory w pozycji „otwarte”

Zwrócić uwagę, aby podczas spawania zawór był otwarty.

Zwrócić uwagę na powłokę ochronną i zabezpieczenia antykorozyjne

Aby nie dopuścić do korozji, należy unikać obcierania i nie uderzać o zawór.

Przechowywać urządzenia w dobrych warunkach

Zawory muszą być chronione przed:

‒ Wilgocią i deszczem, w celu uniknięcia korozji.

‒ Wiatrem i piaskiem,

aby uniknąć wnikania cząsteczek stałych, których obecność przesądza o szczelności armatury.

‒ Promieniowaniem słonecznym i nadmierną temperaturą

Warunki te są szkodliwe dla powłoki ochronnej, a szczególnie niebezpieczne dla armatury z tworzywa sztucznego, które jest szczególnie wrażliwa na promieniowanie UV.

‒ Zawory z okładziną gumową powinny być składowanie w pozycji na wpółotwartej.

Armatura z uszczelnieniem metal/metal powinna być składowana (jeżeli nie podano inaczej) w pozycji zamkniętej, aby uniknąć przenikania do środka cząsteczek stałych.

‒ Zawory kulowe należy składować w pozycji otwartej.

Armatura powinna być wyposażona w kołpaki ochronne z tworzywa, zabezpieczające wnętrze przed zanieczyszczeniami.

Użytkowanie

Instalację można oddać do użytkowania, dopiero po przeprowadzeniu odbioru.

Nie dotykać armatury, gdy temperatura czynnika przekracza 60°C. Stosować rękawice ochronne.

Użyć odpowiednich kołnierzy.

Użyte sprężone powietrze powinno być czyste, suche i olejone zgodnie z normą ISO 8573-1.

Do siłowników i elektrozaworów należy używać sprężonego powietrza o klasie czystości 4/3/4 wg ISO 8573-1.

Dla powietrza sterującego (pozycjonery pneumatyczne) trzeba użyć sprężonego powietrza o klasie czystości 2/3/3 wg ISO 8573.

Konserwacja i kontrola

Przegląd zaworów wykonać raz na rok.

Przy każdym demontażu wymieniać uszczelki.

Jakiekolwiek prace remontowe mogą być wykonywane, gdy instalacja nie jest pod ciśnieniem.

Przed wykonaniem prac remontowych, odłączyć zasilanie od siłowników.