Regulamin Sprzedaży

Sklepu internetowego hurtowniaarmatury.pl

Postanowienia ogólne

Firma ATP Waldemar Dobosz występująca pod nazwą handlową ATP armatura z siedzibą w Lublinie, ul. Nektarowa 12, 20-383 Lublin, NIP 946-118-48-99 prowadzi sprzedaż hurtową produktów stanowiących jej ofertę handlową za pośrednictwem sklepu internetowego w oparciu o niniejszy Regulamin.

Publikowany na stronie sklepu Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży.

Definicje

1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Sprzedający – firma ATP Waldemar Dobosz, występująca pod nazwą handlową ATP armatura z siedzibą w Lublinie.

3. Przedmiot transakcji - produkty wymienione i opisane na stronie sklepu hurtowniaarmatury.pl

4. Produkt - rzecz ruchoma, której dotyczy transakcja sprzedaży.

5. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

6. Strona - Sprzedawca i Kupujący.

7. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego określające w sposób jednoznaczny rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego.

Zasady ogólne

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie hurtowniaarmatury.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że opis produktu wskazuje inaczej.

2. Pomimo dołożenia wszelkich starań sprzedający ATP armatura nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne oferowanych produktów nie zawierają uchybień lub błędów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy, przed ostatecznym złożeniem zamówienia o kontakt ze Sprzedawcą. Wszelkie pytania prosimy zadawać przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

3. Wykorzystywana przez Sprzedającego dokumentacja fotograficzna produktów to ilustracje poglądowe, które mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, wszelkie pytania prosimy zadawać przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

4. Informacje znajdujące się przy danym produkcie, takie jak cena, opis towaru, jego cechy są wiążące w momencie złożenia zamówienia.

5. Zamieszczone na stronie sklepu zdjęcia i opisy towarów z oznaczaniem ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamówienie

1. Ceny publikowane na stronach produktu są cenami netto podanymi w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową hurtowniaarmatury.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie sklepu.

3. W Formularzu Zamówienia, Kupujący wskazuje: swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, zamawiane produkty, adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz/lub dane niezbędne do wystawienia faktury, adres e-mail na jaki ma być przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia publikowany na stronie sklepu: hurtowniaarmatury.pl oraz potwierdzi zamówienie opcją zamów.

5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Kupującego niezbędnych danych pozwalających na jego identyfikację oraz szczegółowe dane odbiorcy towaru. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Kupującemu:

  1. a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia),
  2. b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
  3. c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

Wybór jednej z opcji wymienionej w punkcie 9 a-c należy do Kupującego, przy czym zobowiązany jest on poinformować o tym Sprzedającego.

10. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia z jakiegokolwiek powodu w tym niedostępności towaru lub zażądać stosownej przedpłaty w sytuacji kiedy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości, prawdziwości lub rzetelności podanych danych.

Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie akceptacji przez Sprzedającego złożonego zamówienia przez złożenie oświadczenie woli wyrażonego w formie elektronicznej, poprzez e-mail o nazwie „Potwierdzenie Zamówienia”.

2. Potwierdzenie zamówienia uznaje się za skuteczne po wysłaniu go przez Sprzedającego i przekazaniu go do systemu e-mail Kupującego w sposób umożliwiający jego odczytanie.

3. Do momentu zaakceptowania przez Sprzedającego zamówienia Kupującego Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy jego realizacji, a Kupujący ma prawo anulować złożoną ofertę.

4. Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę wysłania wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie zamówienia.

Płatności

1. Przyjmuje się następujące formy płatności:

  • Przelew – przelew dokonywany na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • Pobranie – płatność dokonywana gotówką przy odbiorze towaru.

2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Sprzedający zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie zamówienia.

Wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sprzedający poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Zamówienia realizowane drogą e-mail (poczta elektroniczna) będą wysyłane po uprzednim potwierdzeniu i podaniu adresu odbioru.

5. Przesyłki dostarczane są w czasie zgodnie z terminem realizacji podanym na potwierdzeniu zamówienia.

6. Zamówienia wysyłane są w formie - płatne przy odbiorze, płatne przed wysyłką. Dla stałych klientów płatność zgodnie z indywidulanymi ustaleniami.

7. W przypadku płatności dokonywanej w formie przelewu bankowego realizacja zamówienia nastąpi po przesłaniu Klientowi faktury proforma oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze);

8. Kupującego obciążają koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący jest informowany każdorazowo o całkowitych kosztach dostawy w formularzu zamówienia.

Odbiór towaru

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas wykonywania transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na integralność opakowania i jego nienaruszony stan. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub nieuprawnionej ingerencji, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacji oraz skontaktować się jak najszybciej w tej sprawie ze Sprzedawcą.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej „Protokołu Reklamacji” zawierającego uwagi dotyczące ujawnionych rozbieżności. Złożony podpis jako pokwitowanie w razie wątpliwości poczytywany będzie, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki.

4. Odpowiedzialność od momentu przekazania paczki ponosi kurier.

5. Odbiór przesyłki i zapłata muszą być potwierdzone pisemnym pokwitowaniem.

6. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzą wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Firma ATP armatura nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej dla osób fizycznych które dokonują zakupów w celach nie związanych z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zasady odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego

Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego na zasadach określonych w ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres: ATP armatura, 20-383 Lublin ul. Nektarowa 12.

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie za pomocą wiadomości e-mail na adres: bok@hurtowniaarmatury.pl

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

5. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

7. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy: bok@hurtowniaarmatury.pl, bądź listownie na adres firmy: ATP armatura, 20-383 Lublin, ul. Nektarowa 12.

8. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

9. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

Gwarancja

1. Sprzedawane produkty posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, którym jest producent. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez punkty serwisowe producentów lub przez Sprzedającego w przypadkach wskazanych w dokumencie gwarancji. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

2. Używanie produktu niezgodnie z instrukcją, jego przeznaczeniem, w przypadku uszkodzeń powstałych z winy Klienta powoduje, że reklamacji nie uwzględnia się.

Reklamacje z tytułu rękojmi

1. Sprzedający odpowiada za wadę fizyczną lub prawną produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@hurtowniaarmatury.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego: ATP armatura, 20-383 Lublin ul. Nektarowa 12.

3. Reklamowany z tytułu rękojmi towar można wysłać na koszt Sprzedającego, na adres Sprzedającego: ATP armatura, 20-383 Lublin ul. Nektarowa 12.

4. Sprzedający rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu Cywilnego.

2. W wyniku złożenia zamówienia ATP armatura uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

3. Sprzedający ATP armatura nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

4. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez ATP armatura jest sąd właściwy na zasadach ogólnych.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.